Nirashavad

Sukh Du:kh agadi talat aahe,
Eka vakyat sukh tar dusryatch du:kh aahe.

Ashavad

Sukh Du:kh agadi talat aahe,
Eka vakyat du:kh tar dusryatach sukh aahe.